Seadus ujuvsilla ehitamisest

Seadus ujuvsilla rajamisest

Kuna ujuvsilla näol on tegemist ehitisega (rajatisega), siis ka sellele kehtivad seadused, mida tuleb järgida. Selleks, et teada saada, millised seadused ja piirangud kehtivad Sinu rannale, soovitame esmalt pöörduda kohalikku omavalitsusse täpse teabe saamiseks . Kohalik omavalitsus annab Sulle ka juhised, kuidas edasi toimida. Üldiselt on ujuvsildade paigaldamiseks vaja esitada kohalikule omavalitusele ehitusteatis ning peale paigaldamist kasutusteatis.  Eriti palume tähelepanu pöörata seaduste tõlgendamisele eurorahade kaasamisel, kuivõrd erinevate kaasfinantseerijate puhul on huvi dokumentide ja korrektse asjaajamise suhtes detailne ja õigustatud.

Eesti Vabariigis juhib ujuvsildade ehitamist, paigaldamist, rajamist, püstitamist, ümberehitamist, laiendamist, osa asendamist samaväärsega ja lammutamist Ehitusseadustik (Vastu võetud 11.02.2015, RT I, 05.03.2015, 1, jõustumine 01.07.2015).

Kehtiva Ehitusseadusiku järgi:

Ehitamine on ujuvsilla püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ujuvsillaga seonduv tegevus, mille tulemusel ujuvsild tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused.

Ujuvsilla laiendamine on ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ujuvsilda sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega.

Ujuvsilla ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on ehitamine, mille käigus olemasoleva ujuvsilla omadused muutuvad oluliselt. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ujuvsilla üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu. Ujuvsilla ümberehitamine on eelkõige ehitamine, mille käigus:
 1) muudetakse ujuvsilla piirdekonstruktsioone;
 2) muudetakse ja asendatakse ujuvsilla kande- ja jäigastavaid konstruktsioone;
 3) paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ujuvsilla omadusi, sealhulgas välisilmet;
 4) muudetakse oluliselt ujuvsilla tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat;
 5) viiakse ujuvsild kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega;
 6) taastatakse osaliselt või täielikult hävinud ujuvsild.

 

Ujuvsilla lammutamine on ehitamine, mille käigus ujuvsild eemaldatakse või likvideeritakse osaliselt või täielikult. Kui lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud ujuvsilla asukohale sellega olemuslikult sarnane ujuvsild, võib seda käsitleda ujuvsilla ümberehitamisena ehk taastamisena. Kui lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud ujuvsilla asukohale olemuslikult uus ujuvsild, on tegemist ühe ujuvsilla lammutamise ja teise ujuvsilla ehitamisega, see tähendab püstitamise või rajamisega. Ujuvsild on olemuslikult sarnane, kui selle kasutusotstarve, arhitektuuriline lahendus ja maht ei muutu.

 

Ujuvsilla ehitamiseks, paigaldamiseks, rajamiseks, püstitamiseks, ümberehitamiseks, laiendamiseks, osa asendamiseks samaväärsega ja lammutamiseks on vajalik kohaliku omavalitsusse üksusele esitada ehitusteatis.

Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ujuvsilla ehitamise alustamist. Kui pädev asutus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast ehitusteatise esitamist vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist.

Ehitusteatise alusel võib ujuvsilda ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates.

 

Ujuvsilla kasutusele võtuks tuleb esitada kasutusteatis, kui ehitati, paigaldati, rajati, püstitati uus ujuvsild või laiendati olemasolevat ujuvsilda. Ümberehitamise ja osa asendamisel samaväärsega korral kasutusteatis esitada pole vaja.

Kasutusteatis esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ujuvsilla kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui pädev asutus ei teavita kasutusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda ujuvsilda kasutama või muuta selle kasutusotstarvet.

Kasutusteatise alusel võib ehitist kasutada tähtajatult, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.